Професионално счетоводно обслужване с традиции от 1996 г. Предлагаме широк спектър от услуги – от регистрацията на фирма, назначаване на персонала, изготвяне и водене на досиета на работещите, попълване и обработване на трудови книжки, изготвяне на Заповеди за освобождаване, изготвяне и обработка на граждански договори, договори за услуги, изготвяне на Сметки за изплатени суми, служебни бележки за доходи, ежемесечно подаване на данни „персонален регистър” – декларация образец 1 и образец 6 в НАП, подаване на Уведомления по чл. 62 за назначен персонал, изготвяне на допълнителни споразумения с работещите, обработка на молби за отпуск и изготвяне на Заповеди за отпуск, изготвяне на ведомости за заплати, графици за работно време, справки за дължимите осигурителни плащания, платежни нареждания за осигурителни вноски, подаване на болнични листове в Териториална дирекция на НОИ, майчинства, изготвяне на индивидуални вътрешни правила, счетоводни политики, финансови стратегии за по-успешен бизнес, необходими справки за кредити, до пълно счетоводно обслужване, както и изготвяне и публикуване в Агенцията по Вписванията на годишни финансови отчети. Подаване на ежегодните Декларации по чл.15 от ЗБУТ в ИА ГИТ. Регистрация по ДДС, изготвяне и подаване ежемесечно на дневници по ДДС и Справки-декларации. Обработка на Вътреобщностни доставки, изготвяне на Протоколи по чл.117, подаване на VIES декларации, осчетоводяване на Митнически декларации, подаване на Интрастат декларации. Осчетоводяване на банкови извлечения, изготвяне на декларации по ЗКПО – тримесечни и годишни.

С посещения на място и атрактивни пакетни цени осигуряваме удобство и спестяване на Вашето време.

Вземете максимума от счетоводството на Вашата фирма.